Leichte SpracheSuche

SMI česká verze

Úkolem Sudetoněmeckého hudebního institutu (SMI) je zkoumat, dokumentovat a podporovat dědictví a tvůrčí síly hudební kultury v Českých zemích v její celé historické šíři od středověku po bezprostřední současnost se zřetelem na německy hovořící obyvatelstvo stejně tak jako na obyvatelstvo německého původu a národnosti. Aktivity patří kulturnímu prostředí, jenž je chápáno jako součást evropské kultury a zvláště propletených česko-německých vzájemných vztahů.
SMI sbírá hudebniny, odbornou literaturu, rukopisy a dokumenty jakkéhokoliv druhu, týkající se hudby v Českých zemích. Vědecká veřejnost a zájemci mohou používat knihovnu s volně přístupným fondem.

Ve spolupráci s českými odborníky, ale i v kontextu mezinárodní muzikologie, probíhají v SMI výzkumné projekty. Tyto se realizují podle uznávaných vědeckých postupů a metod, a slouží k zpřístupnění hudby jmenovaného kulturního prostředí. Zároveň se SMI stará o to, aby se získané poznatky dostaly na veřejnost. V tomto znamení zaujímá SMI zprostředkovací roli mezi českým a německým hudebním životem. Cílem je dát podněty kulturnímu péči a přispět k porozumění příznaků vlastních faktorů v interakci s jinými popř. cizími.

V kontextu své public relations podporuje SMI hudební představení a aktivity všeho druhu, které se obsahově a tématicky vážou k historii a současnosti výše uvedeného kulturního prostředí. SMI přitom vyznává pluralitu hudebních stylů, směrů a forem projevu. Podle svých možností vystupuje SMI jako pořadatel stejně tak jako iniciátor a podporovatel různých akcí.